Projekt 00535/01

Untersuchung von KorrosionsschÀden an Zinkskulpturen im Freien

ProjekttrÀger

Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz Rathgen-Forschungslabor
Schloßstr. 1 a
14059 BerlinNULL

Übersicht

Telefon

030/32674910

Telefon

030/32674910

Bundesland

Berlin

Fördersumme

187.132,83 €

Förderzeitraum

10.08.1992 - 24.06.1999

Internet

www.smb.spk-berlin.de