Nowoczesna technika ochrony środowiska dla miejscowości urodzenia Köhlera w Polsce

DBU dotuje Centrum Terapii Zajęciowej i szkołę w Skierbieszowie. 140 niemiecko-polskich projektów

Skierbieszów. Niemiecka Federalna Fundacja Środowisko (DBU), największa fundacja ochrony środowiska na świecie, kontynuuje swoje zaangażowanie w Polsce. Z okazji dzisiejszej wizyty byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Horsta Köhlera w swojej miejscowości urodzenia, Skierbieszów w województwie lubelskim, sekretarz generalny fundacji DBU dr h.c. Fritz Brickwedde zapewnił wójtowi gminy Mieczysławowi Bartoniowi wsparcie finansowe w wysokości około 215.000 Euro. Środki te zostaną przeznaczone na techniczno-energetyczną modernizację kompleksu budynków szkolnych w Skierbieszowie i Centrum Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej oraz na wdrożenie koncepcji oczyszczania ścieków metodą naturalną. Ponadto uczniowie szkoły podstawowej i przedszkola zdobędą wiedzę w wybranych dziedzinach ochrony środowiska, która posłuży im do wzorcowej realizacji rożnych działań ekologicznych.

W minionym tygodniu gmina Skierbieszów podjęła decyzję o przejęciu 20 % kosztów realizacji inwestycji, jako wkład własny, co otworzyło drogę do dotacji DBU. W Centrum Terapii Zajęciowej przewidziane jest wykonanie izolacji stropu dachowego, hydraulicznej optymalizacji i regulacji istniejącej instalacji grzewczej, wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zaprojektowanie i budowa glebowo korzeniowej oczyszczalni ścieków jako projekt pilotażowy służący demonstracji naturalnego oczyszczania ścieków.
W kompleksie obiektów szkolnych będzie wykonana izolacja budynku szkoły podstawowej oraz zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne, a istniejące kotły olejowe będą wymienione na nowe. Ponadto planowane są seminaria dla firm fachowych, inżynierów i przedstawicieli administracji, w czasie których uczestnicy zapoznają się z zainstalowanymi nowymi technologiami. W celu zapewnienia prawidłowego działania instalacji i urządzeń, firmy i inżynierowie przeprowadzą szkolenia w zakresie eksploatacji zastosowanych rozwiązań technicznych.

W ramach szkolnego projektu edukacji ekologicznej, który również jest współfinansowany przez fundację DBU, uczniowie szkoły podstawowej zinwentaryzują, sfotografują i opiszą najciekawsze obiekty przyrodnicze i historyczne w gminie oraz opracują materiały informacyjne o florze i faunie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego o pomnikach historycznych oraz pomnikach przyrody. Zostanie zaprojektowana i wykonana tablica informacyjna o najciekawszych miejscach w gminie i umieszczona na wyeksponowanym miejscu. Teren przy szkole i przedszkolu zostanie ekologicznie zagospodarowany przy aktywnym udziale dzieci. Uczniowie zdobędą w czasie lekcji wymaganą wiedzę o roślinach, glebie, warunkach klimatycznych i pielęgnacji roślin. Szkoła ogłosi konkurs na opracowanie planów zagospodarowania tych działek. Nagrodzone prace będą wykorzystane przy opracowaniu ostatecznej koncepcji, która następnie zostanie wdrożona.

Szkoła i przedszkole przekażą mieszkańcom gminy nowe impulsy w zakresie postępowania z odpadami. Po uzyskaniu wiedzy przez uczniów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich segregacji w szkole i przedszkolu zostaną ustawione 24 pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów. Starsi uczniowie wybudują kompostownik odpadów organicznych jako demonstrację zamkniętego obiegu odpadów biologicznych. Uczniowie opracują multimedialne prezentacje na temat surowców wtórnych dla szkoły i rodziców oraz przygotują plakaty i transparenty dotyczące zapobiegania powstawania odpadów i ich segregacji, a także przeprowadzą happeningi i akcje informacyjne dla ludności.

Były prezydent Niemiec prof. Köhler podziękował fundacji DBU za zaangażowanie w miejscowości jego urodzenia. Zarówno dla Niemiec jak i dla Polski jest tak samo ważne, aby znaleźć drogi stylu życia, które są zgodne z zasadami trwałego rozwoju. Prof. Köhler jest przekonany, że współpraca obu krajów w tej dziedzinie będzie w przyszłości odgrywać jeszcze większą rolę, a fundacja DBU ze swoim dużym doświadczeniem może być w tym bardzo pomocna.

Dr Brickwedde wskazał na to, że chociaż fundacja DBU dotuje przede wszystkim projekty realizowane w Niemczech, to od początku swojego istnienia podjęła ona również wyzwania międzynarodowe. Geograficzny punkt ciężkości międzynarodowej działalności dotacyjnej fundacji DBU leży w krajach Europy Środkowowschodniej, a Polska zajmuje wśród tych krajów jednoznacznie najważniejszą pozycję. Sekretarz generalny dr Fritz Brickwedde powiedział: „Z sąsiadującą z Niemcami Polską fundacja DBU już od początku podjęła współpracę, gdyż kraje te mają wiele wspólnych interesów w ochronie środowiska. Na podstawie współpracy z Polską zostały ustalone zasady działalności międzynarodowej DBU i potem wzorcowo przeniesione na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej”. Począwszy od roku 1992 ponad 40 % wszystkich projektów zrealizowanych w krajach Europy Środkowowschodniej dotyczy Polski. W sumie DBU przyznała dotację na realizację przeszło 140 niemiecko-polskich projektów na łączna sumę około 23 milionów euro.

Medien & Infos